Pale-Headed Saki

From Denver Zoo Fan Wiki
Jump to: navigation, search
Pasaki-200.jpg
Class Mammalia
Order Primates
Family Pitheciidae
Binomial Pithecia pithecia
Wikipedia White-faced saki
Map-ef.png

The Denver Zoo has some Pale-Headed Sakis in Emerald Forest.